Alta d’activitats

Obertura d’activitats

Per tal d’assegurar que les activitats econòmiques no representin un perjudici per a la seguretat, la salut o la qualitat de vida de les persones i el medi, l’atorgament de permisos es fa d’acord amb el que estableix la Llei 20/2009 de prevenció ambiental de les activitats.

En el cas d’activitats relacionades amb espectacles caldrà, a més, que compleixin el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

Els tràmits que cal seguir segons el tipus i les característiques de l’activitat, poden ser de règim de:

1.      Obertura d’activitat en règim de comunicació

2.      Obertura d’activitat en règim de llicència d’obertura

3.      Obertura d’activitat en règim d’autorització ambiental

Voleu saber a quin règim pertany l’activitat que voleu iniciar? Consulteu els annexos de la llei 20/2009.

1. Obertura d’activitat en règim de comunicació

El règim de comunicació simplifica els tràmits per a l’obtenció de la llicència d’activitats i alhora facilita l’establiment de l’activitat econòmica. A grans trets, consisteix a presentar una sol·licitud d’inici d’activitat a l’Ajuntament quan ja hàgiu enllestit l’obra. la responsabilitat del compliment dels requisits ambientals i de l’obertura de l’activitat recau en les persones o empresa titulars i els seus tècnics.

El règim de comunicació inclou activitats com: comerços, petits tallers, acadèmies, restauració, espectacles (menys de 150 persones), activitats industrials, energètiques o relacionades amb el metall, totes elles si tenen baixa incidència ambiental.

La sol·licitud d’inici d’activitat ha d’anar acompanyada de la fitxa tècnica i d’altra documentació necessària, que haureu d’haver preparat, en funció de factors com la incidència ambiental i el tipus de sol·licitud (alta, baixa o modificació).

2. Obertura d’activitat en règim de llicència d’obertura

Han de sol·licitar aquesta llicència activitats com: gasolineres, discoteques, bars musicals d’aforament superior a 150, instal·lacions de radiocomunicació, instal·lacions de neteja de vehicles, bugaderia industrial, fabricació i aplicacions de pintures, laques o tints, fabricació de productes plàstics, granges d’entre 201 i 2.000 porcs, etc., incloses dins l’annex II per la seva incidència en el medi ambient, la seguretat i la salut de les persones.

L’objectiu d’aquest tipus de llicència és, a més d’assegurar el compliment de les condicions de les activitats en règim de comunicació, prendre en consideració el consum de recursos naturals i d’energia. Es garanteix també la coordinació de distintes matèries, inclosa l’autorització dels abocaments a la xarxa pública de sanejament.

S’ha de presentar la sol·licitud de llicència d’activitats a l’Ajuntament que, si escau, sol·licita els informes a les administracions que calgui.

3. Obertura d’activitat en règim d’autorització ambiental

Han de sol·licitar aquesta llicència activitats com: bòbiles, indústries de gran envergadura, granges de més de 2.000 porcs o 750 vedells, incineradores de residus municipals…, incloses dins l’annex I per la seva incidència en el medi ambient, la seguretat i la salut de les persones.

S’ha de presentar la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya, que és qui farà els tràmits pertinents i emetrà la resolució definitiva de l’autorització ambiental.

Podeu obtenir més informació al web de la Generalitat.

Tot seguit podeu descarregar els models normalitzats

 

En archivo