Impost sobre les estades en establiments turístics (IEET)

Impost sobre les estades en establiments turístics és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya que grava la singular capacitat econòmica de les persones físiques que es posa de manifest amb l’estada en els establiments subjectes a l’impost. L’impost també pretén internalitzar les possibles externalitats que el turisme pot causar en les zones d’alta concentració turística.
Els ingressos provinents d’aquest impost resten afectats a la dotació del Fons per al foment del turisme per a atendre les finalitats que s’hi determinen.

Estadístiques de l’impost sobre les estades en establiments turístics, IEET:
Recaptació de l’impost sobre les estades en establiments turístics: per comarques i municipis 2012- 2016

Imports del retorn al municipi dels ingressos generats per l’Impost sobre les estades en establiments turístics (IEET), que tenen com a objectiu millorar la competitivitat de la nostra destinació turística.

2012 – 2013 2014 2015 2016
1er trim.      4.530,06 €      6.191,64 €      5.747,54 €      5.805,96 €
2n trim.    10.350,52 €    16.899,07 €    17.332,65 €    18.244,30 €
3er trim.    39.271,61 €    54.008,99 €    48.392,00 €    48.070,63 €
4rt trim.      6.390,68 €      2.870,76 €      6.444,13 €      5.719,06 €
total    60.542,87 €    79.970,46 €    77.916,32 €    77.839,95 €
En archivo